Všetky vzťahy neupravené týmito podmienkami sa riadia všeobecne záväznými predpismi, nariadeniami a zákonmi SR.

Tieto zásady Ochrany osobných údajov nadobúdajú účinnosť odo dňa 25.05.2018